top of page

Agjencia Ndërkombëtare e Inteligjencës (IIA)/COD

Kongresi i Detektivëve (COD); Emri tregtar: Agjencia Ndërkombëtare e Inteligjencës (IIA) do të funksionojë si një Organizatë Ndihmëse e Forumit të Liderëve Botërorë / TWLF Sovran IGO, Selia Botërore, Irlandë dhe gjithashtu do të funksionojë si një Agjenci e Fuqizuar e Inteligjencës e OKB-së nën UNNSC për të siguruar, mbrojtur dhe hetuar të gjithë sigurinë dhe çështjet e lidhura me krimet përveç mbajtjes së syve në çështjet ndërkombëtare për të mbajtur sektorin publik dhe privat pranë kombeve të mbrojtur sa më mirë që të jetë e mundur me përpjekjet e bashkuara të të gjithë anëtarëve të Komuniteteve të Inteligjencës në mbarë botën në mënyrë që të mund të vendoset qeverisja e mirë dhe mbështetje më e mirë për agjencitë e zbatimit të ligjit  dhe qeveritë në mbarë botën, ndërkohë që ne ndihmojmë sektorët publikë dhe privatë në mbarë botën për të gjitha kërcënimet e mundshme, rreziqet kryesore për të siguruar që të drejtat publike të mbrohen më mirë krahas të drejtave të të gjithë liderëve politikë dhe zyrtarëve qeveritarë.

*Agjencia e Inteligjencës Int (IIA)/ Faqja Zyrtare në Facebook në COD: 

https://www.facebook.com/CongressOfDetectives/

*Int Intelligence Agency (IIA)/ COD, selia botërore, Irlandë   Adresa e E-mail

:  kongresofdetectives@gmail.com

'' COD / IIA DO TË MBAJË TË REGJISTRAVE QENDRORE TË VERIFIKUESHME TË TË GJITHË AGJENTËT E KOMUNITETIT TË INTELIGJENCAVE  NË TË GJITHË BOTËN PËR TË MBROJTUR MË MË MIRË GLOBALISHT DHE NË NJË KOH TË OFROJMË MBËSHTETJEN E NEVOJSHME GJATË SITUATAVE EMERGJENTE PËRMES  VERIFIKIM I SHPEJTË KËTU.''

*COD / IIA ~ VERIFIKIMI I DETEKTIVE  :

*COD / IIA ~ VERIFIKIMI I HETUESVE  :

** TË GJITHË ANËTARËT E TJERË TË KOMUNITETIT TË INTELIGJENCAVE MUND TË APLIKOJNË PËR TË MARRË ''COD VID/ NUMR ID TË VERIFIKUESHME'' PËR TË REGJISTRUAR NË BAZA QENDRORE E TË DHËNAVE TË CILAT DO TË ËSHTË I VERIFIKUAR MËNJËHERËSISË NË TË GJITHË BOTËN NË TË GJITHË BOTËN TË GJITHSHME TË ËSHTË SITUATA.

*VERIFIKIMI I TË GJITHË ANËTARËVE TË ANËTARËVE TË INTELIGJENCËS KOMBËTARE  :

*GJITHË NDËRKOMBËTARE  AGJENCIA E INTELIGENCEVE  VERIFIKIMI I ANËTARËVE  :

*VERIFIKIMI I TË GJITHË DETEKTIVE PRIVAT TË AUTORIZUARA  :

*VERIFIKIMI I TË GJITHË AGJENTËVE TË AUTORIZUARA TË SHËRBIMIT SEKRET  :

*VERIFIKIMI I TË GJITHË AGJENTËVE SPECIALE TË AUTORIZUARA  :

*VERIFIKIMI I TË GJITHË AGJENTËVE TË AUTORIZUARA TË SIGURISË  :

*VERIFIKIMI I TË GJITHË ANËTARËVE TË AUTORIZUARA TË SHOQËRISË SEKRETE  :

*CRO RECORD / GOVT RECORD : 

bottom of page