top of page

SHËRBIMET TWLF IGO

FORUMI I UDHËHEQËSVE BOTËROR / TWLF IGO, selia në botë, IRLANDA DHE TË GJITHA FILIGARITË E SAJ QË PUNON NË TË GJITHË SEKTORËT NË TË GJITHË BOTËN: 

* 1) NDIHMA E PUBLIKUT  SEKTOR .

* 2) NDIHMA E SEKTORIT PRIVAT .

* 3)  NDIHMËN E KORPORATËS  SEKTOR .

* 4) NDIHMA E KOMUNITETIT .

* 5)  ORGANIZATAT NDIHMËSE .

* 6) NDIHMA E SINDIKATAVE .

* 7) NDIHMË PËR BIZNESE .

* 8) NDIHMË ORGANET JOFITIMTARE .

* 9) NDIHMËN E BAMIRËSISË  ORGS .

* 10) NDIHMËN E INSTITUCIONET ARSIMORE .

* 11) NDIHMA E ORGANIZATAVE POLITIKE .

* 12) NDIHMIMI I PROFESIONALËVE .

* 13) NDIHMA PËR PUNËDHËNËSIT .

* 14)  NDIHMA E PUNONJËSVE .

* 15) NDIHMA EKSPORTUESVE.

* 16)  NDIHMË PËR IMPORTUESIT.

* 17) NDIHMA E-TREGTIVE .

* 18) NDIHMA E NVM-ve.

* 19) NDIHMË SHITESIT .

* 20) NDIHMË TË FURNIZUESVE.

* 21) NDIHMA E INVESTITORËVE.

* 22) NDIHMËN E EKSPERTËVE .

* 23) NDIHMA E DEPARTAVE TË QEVERISË .

* 24)  NDIHMËN E ZYRTAREVE QEVERISË .

* 25) NDIHMË PËR RREGULLATORËT .

* 26) NDIHMË PËR POLITIKA BËRËSIT .

* 27) NDIHMIMI I LEGJISLATORËVE .

* 28) NDIHMË TË PROFESIONALËVE LIGJOR .

* 29) NDIHMËN E AGJENCIVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT .

* 30) SHËRBIMET E SIGURISË NDIHMËSE .

* 31) NDIHMA E USHTARAKVE AKTUALE DHE ISH.

* 32) DIPLOMATË NDIHMËSE .

* 33) NDIHMA E AMBASADORËVE .

* 34) NDIHMA E ADMINISTRATORËVE LIGJOR .

* 35)  NDIHMË PËR NDIHMË JURIDIKE NË TË GJITHË BOTËN .

* 36)  NDIHMË PËR ZGJIDHJEN E ÇËSHTJEVE CIVILE DHE PENALE KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE .

* 37)  NDIHMË PËR ZGJIDHJEN E SHPEJTË ÇËSHTJEVE LIGJORE.

* 38)  NDIHMOJNË QEVERIVE PËR TË KRYERJEN ZGJEDHJE TË DREJTA.

* 39)  NDIHMË PËR PARANDALIMIN E BUROKRACISË EKSTREME .

* 40)  NDIHMË PËR SIGURIMIN E QEVERISJES SË MIRË .

* 41)  TË NDIHMOJNË NJERËZIT NË TË GJITHË BOTËN.

* 42)  NDIHMËN E STUDENTËVE TË GJITHË BOTËN .

* 43)  NDIHMIMI I SIPËRMARRËSVE SOCIALE  .

* 44)  NDIHMË TË GJITHA INDUSTRIVE  .

* 45)  NDIHMË TË GJITHË INDUSTRIALISTËT  .

* 46)  NDIHMA NË PARANDALIMIN E KRIMIT KIBER  .

* 47)  NDIHMOJNË TË LIRIT  .

* 48)  HELPING M & E (TAKIME DHE NGJARJE) .

* 49)  TË NDIHMOJNË NË BAZË  LËVIZJET  .

* 50)  NJËSIA PËR NDIHMËN E KËRKIMIT DHE ZHVILLIMIT (KËRKIM & ZHVILLIM).  

* 51)  duke ndihmuar  PËR  RTD  (KËRKIM DHE ZHVILLIM TEKNOLOGJIK)  AKTIVITETET .

* 52)  duke ndihmuar  QEVERISË LOKALE  .

* 53)  duke ndihmuar  ÇËSHTJET E imigrimit.

* 54)  duke ndihmuar  ZHVILLIMI RURAL .

* 55)  NDIHMË PËR ZHVILLIMIN E INFRA STRUKTURËS SË VENDIT DHE QYTETIT  .

* 56)  NDIHMOJNË PËR ZHVILLIMIN E MEGA QYTETEVE   .

* 57)  ZGJERIMI I NDIHMËS NË SHTËPITË MRETËRORE  .

* 58)  NDIHMA E ENTITETVE SOVRANE.

* 59)  NDIHMËN E ELITËVE DHE SOVRANËVE  .

* 60)  NDIHMË PËR ZGJIDHJEN E ÇËSHTJEVE SOCIALE  .

* 61)  NDIHMA NGA ANTI TERRORIZMI  AKTIVITETET  .

* 62)  NDIHMË PËR KANALET E LAJMEVE,

MEDIAT E SHTYPUR, MEDIAT SOCIALE,

BOTUESIT TE PERFAQESIN TE VERTETEN.

* 63)  NDIHMOJNË PËR TË PËRMBUSHUR INTERESIN PUBLIK.

* 64)  NDIHMËN E QEVERISË DHE ORGANET PËR 

SONDAZ I PAVARUR NË TË GJITHË BOTËN .

* 65)  NDIHMËN E QEVERIVE DHE ORGANET 

GJATË FATKEQËSIVE DHE

SITUATA EMERGJENCE NË TË GJITHË BOTËN .

* 66)  TË NDIHMOJMË TË GJITHA MISIONET E RUAJTJES TË PAQES NË TË GJITHË BOTËN.

* 67)  NDIHMË TË GJITHA VENDEVE AS 

NJË VËZHGUES NDËRKOMBËTAR GJATË 

ZGJEDHJET DHE TRANZICIONI I PUSHTETIT PËR TË FORMIMIT TË QEVERISË PAQE PAS ZGJEDHJEVE NDËRKOMBËTARE.

* 68)  NDIHMA PËR PARANDALIMIN E TË GJITHA 

DEZINFORMIMI, DEZINFORMIMI,

LAJME E rreme, GJUHJET E URREJTJES DHE GENJESHTRA NGA  PËRPËRFAQJE NË TË GJITHË BOTËN.

* 69)  NDIHMA PËR PARANDALIMIN E RACIZMIT, DISKRIMINIMIT  BOTËROR.

* 70)  TË NDIHMOJNË NJERËZIT TË ZHVILLOHEN 

CILËSITË E UDHËHEQËSISË  BOTËROR.

* 71)  ORGANET NDIHMËSE PËRMES KONSULTANCËS SË BAZUAR NË TYRE 

ANALIZË E NEVOJAVE .

* 72)  NDIHMA PËR PARANDALIMIN E RACIZMIT, DISKRIMINIMIT  BOTËROR.

* 73)  NDIHMA E MENTORËVE NË TË GJITHË BOTËN.

* 74)  NDIHMËN E TË MENDUARIT  BOTËROR.

* 75)  NDIHMËN E VULLNETARËVE NGA 

PROGRAMET TONA TË LARTËSISË.

* 76)  NDIHMIMI I KLIENTËVE, KONSUMATORËVE DHE  AKTERËT SIPAS SINOPSISË

OPINIONI I EKSPERTËVE OSE 

KËSHILLA PROFESIONALE  BOTËROR.

* 77)  NDIHMËN E QEVERISË  PËRMES 

SHËRBIMET DIPLOMATIKE. 

* 78)  NDIHMA PËR ZGJIDHJE 

ÇËSHTJE NDËRKOMBËTARE

PËRMES DIPLOMACISË PROFESIONALE NGA DIPLOMATË IGO .

* 79)  NDIHMA E KOMUNITETIT FETARE  .

* 80)  TË NDIHMOJMË NJERËZIT ME PROGRAME TONA TË MBËSHTETJES TË DIREKT TË GJITHË BOTËN  .

* 81)  NDIHMË VEPRIMTARIVE KUNDËR KORRUPSIONIT  .

* 82)  TË NDIHMOJNË PËR TË RIKTHIM GJYKIMET E DREJTA  .

* 83)  NDIHMOJNË PËR RISHTIMIN E PËRGJEGJËSISË  .

* 84)  TË NDIHMOJNË NJERËZIT NGA SHTYPIMET EKSTREME TË BËRËSVE TË TROBLEVE NË TË GJITHË BOTËN  .

* 85)  LEHTËSIM SI QEVERISË KUJDESUESE KUR KURRË

E NEVOJSHME PËR TRANZICIONIN E PUSHTETIT NË GLOBAL  .

* 86)  TË NDIHMOJNË NJERËZIT TË MBAJNË QEVERISË  DEPTS  OSE QEVERAT APO ZYRTARE QEVERISË TË PËRGJEGJËSISHËM

PËR VEPRAT DHE RIKURTIMIT E TYRE TË GABUARA

MIRË   QEVERISJA PËR TË GJITHA KOMBET.

* 87)  NDIHMË PËR TREGTI NDËRKOMBËTARE.

* 88)  TË NDIHMOJMË TË GJITHA KOMBET DUKE SIGURUAR RUAJTJEN E PAQES NËPËRMJET ZBATIMIT TË LIGJIT DHE ZBATIMIT PUBLIK KUDO QË ËSHTË E NEVOJSHME.

* 89)  NDIHMËN E PUBLIKUT DUKE DETYRUAR QYTETARËT ARRESTIMIN E INDIVIDËVE TË KORRUPTUR TË PROFILIT TË LARTË

OSE KUNDË KU ËSHTË E NEVOJSHME NË TË GJITHË BOTËN.

* 90) MBIKËQYRJA E PASTRIMIT TË PARAVE NË TË GJITHË BOTËN .

* 91) GJUHJET E URREJTJES, RACIZMI, LAJME E rreme & AKTIVITETET KRIMINALE, KORRUPSIONI  MONITORIMI ONLINE DHE GJITHASHTU PËR TË GJITHA PLATFORMAT PËR TË GJITHA KOMBET  GJITHË BOTËN .

* 92) NËN 'TWLF  MINISTRIA E LEGALIZIMIT' DO TË AUTORIZIM EDHE LLOJE TË NDRYSHME NDËRKOMBËTARE 

LEJE / LICENCA PËR TË BËRË BOTËN MË MIRË  .

bottom of page