top of page

LLOJET E BURIMEVE LIGJORE

Ekzistojnë tre burime kryesore të ligjit: statujat,  praktika gjyqësore dhe  e drejta administrative. 

Statutet janë ligje që miratohen nga ligjvënësit. Praktika gjyqësore është ligj që vendoset në gjykata. Ligjet administrative janë rregullore që vijnë nga agjencitë qeveritare.

bottom of page