top of page

REVISTAT, REVISTA DHE GAZETAT TONA

NËN FORUMIN ~ THE WORLD LEADERS / IGO SOVRANE TWLF (ORGANIZIM NDËRQEVERITAR), SHTETËN BOTËRORE, IRLANDA DHE ME ORGANET TONA NDIHMËSE DHE SUBJEKTET MBËSHTETËSE NE DO TË PUBLIKOJMË SHUMË TË REJA DHE TË PUBLIKOJMË SHUMË SHUMË TË REJA DHE SHUMË TË SHQIPTARE. NE DO  LIGJONI FAQET E PARA MË POSHTË PËR PAMJE PUBLIKE DHE PËR KUJDESIN E SEKTORËVE PUBLIK, PRIVAT DHE KORPORATË.

*Për sa i përket të gjitha llojeve të botimeve tona të TWLF IGO & Organeve Ndihmëse
E-mail: theworldleadersforum@gmail.com

1) REVISTA POLITIKANË TË PAVARUR:
2) REVISTA BOTËRORE Ushtarake:
3) REVISTA NDËRKOMBËTARE E POLICISË:
4) REVISTA GJYQËSORE BOTËRORE:
5) REVISTA LAJME E AMBASADËS NDËRKOMBËTARE:
6) REVISTA BOTËRORE AVOKATË:
7) REVISTA WORLD ARBITRATORS:
8) REVISTA WORLD DOCTORS:
9) REVISTA WORLD BANKERS:
10) REVISTA LAJME E BURGUT BOTËROR:
11)GAZETARË BOTËRORE  REVISTË :
12) WORLD FARMERS MAGAZINE :
13) WORLD WRITERS MAGAZINE :
14) WORLD EXPORT IMPORT MAGAZINE :
15) WORLD MIGRANTS MAGAZINE :
16) WORLD SPORTS MAGAZINE :
bottom of page