top of page

Sindikatat Gjeo-Politike Aktive të OKB-së

*REKORDI CRO / REGJISTRI I QEVERISË TË 'SINDIKATAVE AKTUALE GJEO-POLITIKE' NË KOMANDËN QENDRORE të OKB-së (UNNSC), selinë botërore të OKB-së, Irlandë:

1) Emri i Unionit Gjeo-Politik:  Bashkimi i Amerikës Veriore dhe Jugore (NASAU);

 

Emri tregtar: Qeveria Qendrore e Amerikës (CGOA)

2) Emri i Unionit Gjeo-Politik:  Bashkimi Euroaziatik  ;

 

Emri tregtar: Unioni Politik Euroaziatik (EPU)

3) Emri i Unionit Gjeo-Politik:   Politike oqeanike  Unioni (OPU)  ;

 

Emri tregtar: Unioni Oceanian (OU) 

4) Emri i Unionit Gjeo-Politik:      Bashkimi Afro-Aziatik;

Emri tregtar:  Unioni Politik Afro-Aziatik (APU)

bottom of page